Iú-koan "liông-kut" ê kî-tha ì-sù, chhiáⁿ chham-khó liông-kut (khu-pia̍t-ia̍h).

Chek-chui (Latin-gí: Columna vertebralis) sī chek-chui tōng-bu̍t kò͘-chō ê ki-pún chi-chhî, mā kiò liông-kut, sī lâng ê kut hē-thóng tiong-thiāu.

Kái-phò-ha̍k kái-soeh tô͘.

Chek-chui ē-tàng hun 5 toāⁿ: kēng-chui, heng-chui, io-chui, chiàn-chui, bí-lû

Siong-koan siu-kái