Chek-chui-kut (Latin-gí: vertebra), sī chek-chui ê kut-thâu tan-goân, lâng sin-khu lāi lóng-chóng ū 33-ê kut, hun 5 toā toāⁿ.

Tùi téng-bīn: kēng-chui-kut (7-ê), heng-chui-kut (12-ê), io-chui-kut (5-ê), chiàn-chui-kut (5-ê), bí-lû-kut (4-ê).