Kut, ia̍h kut-thâu, sī ngē cho͘-chit cho͘-sêng ê khì-koan, mā sī kut hē-thóng ê lêng-kiāⁿ. Lâng ê sêng-thé phó͘-phiàn lâi kóng ū 206 ki kut.

Gray's Anatomy lāi-té ê jîn-lūi toā-thúi-kut kái-soeh tô͘.