Io-chui-kut

Io-chui-kut (Latin-gí: Pars lumbalis) sī io-chui ê kut-thâu lêng-kiāⁿ, lâng ê io-chui-kut lóng-chóng ū 5 tè, thâu-pêng hit tè (L1) kap 12 hō heng-chui-kut (Th12) sio-chiap; boé-pêng (L5) kap chiàn-kut sio-chiap.