Heng-chui-kut (Latin-gí: Pars thoracalis; Tek-gí: Brustwirbel), sī heng-chui pō͘-hūn ê chek-chui-kut, lóng-chóng hun 12 tè kut, téng-bīn chiap 7 hō kēng-chui-kut, ē-kha chiap 1 hō io-chui-kut.

Thoracic vertebrae

Position of the thoracic vertebrae (shown in red). In human, thoracic vertebrae consists of 12 bones. From top to down, T1, T2, …, T12.

A typical thoracic vertebra, seen from lateral side.
Siông-sè
Sek-pia̍t hû-hō
Latin-gí vertebrae thoracicae
TA A02.2.03.001
FMA 9139