Hun-lūi-ha̍k sī hun-lūi ê kho-ha̍k, bô-kâng ê mi̍h-kiāⁿ kap ha̍k-būn ū bô-kâng ê hun-lūi-ha̍k hong-hoat teh gián-kiù, chi-chhî.

Seng-bu̍t-ha̍k

siu-kái

seng-bu̍t-ha̍k lāi-bīn, hun-lūi-ha̍k sī siōng-kài ki-pún ê ha̍k-kho chi it. Tī Se-iûⁿ, "hun-lūi-ha̍k" (Eng-gí: taxonomy) chi̍t-ê bêng-sû khí-seng tio̍h-sī kan-nā teh kóng oa̍h-mi̍h ê hun-lūi.