Bông-hê-chiàu (蒙巂詔) sī Tiong-kok Tông-tiâu chiân-kî tī Hûn-lâm tē-hng ê chi̍t ê pō͘-lo̍k, sī Lio̍k-chiàu chi-it.

Le̍k-tāi ê chiàu

siu-kái
Miâ
Hô͘-hú-siú
Khiap-iông-chiàu
Chiàu-goân
Goân-lô