Lio̍k-chiàu (六詔) sī 7 sè-kí chho͘-kî tī Hûn-lâm ê 6 ê toā-hêng pō͘-lo̍k, hun-pia̍t sī Bông-hê-chiàu, Oa̍t-sek-chiàu, Lōng-kiong-chiàu, Têng-tām-chiàu, Si-lōng-chiàu kap Bông-sià-chiàu. Kî-tiong ê Bông-sià-chiàu in-ūi ūi-tī siōng lâm-pêng, só͘-í mā hō-chò Lâm-chiàu; sī Lio̍k-chiàu lāi sè-le̍k siōng-kiông ê pō͘-lo̍k.