Têng-tām-chiàu (邆賧詔) sī Tiong-kok Tông-tiâu chiân-kî tī Hûn-lâm tē-hng ê chi̍t ê pō͘-lo̍k, sī Lio̍k-chiàu chi-it.

Le̍k-tāi ê chiàu

siu-kái
Miâ
Hong-bí
Bí-lô-phî
Phî-lô-têng
Têng-lô-tian
Tian-chi-thok