Lōng-kiong-chiàu (浪穹詔) sī Tiong-kok Tông-tiâu chiân-kî tī Hûn-lâm tē-hng ê chi̍t ê pō͘-lo̍k, sī Lio̍k-chiàu chi-it.

Le̍k-tāi ê chiàu

siu-kái
Miâ
Hong-sî
Lô-to̍k
To̍k-lô-bōng
Bōng-phian
Phian-lô-sū
Sū-lô-kun