Oa̍t-sek-chiàu (越析詔) sī Tiong-kok Tông-tiâu chiân-kî tī Hûn-lâm tē-hng ê chi̍t ê pō͘-lo̍k, sī Lio̍k-chiàu chi-it.

Le̍k-tāi ê chiàu

siu-kái
Miâ
Pho-hêng
Û-chēng