Bûn-pō͘ Kho-ha̍k Séng

Bûn-pō͘ Kho-ha̍k Séng (文部科学省; Eng-gí: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology "Kàu-io̍k, Bûn-hòa, Su-pó͘-chuh, Kho-ha̍k kap Ki-su̍t Pō͘") sī Ji̍t-pún ê hêng-chèng ki-koan chi it.

In choan-bûn tī kàu-io̍k, ha̍k-su̍t, su-pó͘-chuh, bûn-hòa, kho-ha̍k kiam ki-su̍t ê koan-hē gia̍p-bū.