Bûn-tek Chām (Tâi-oân)

Bûn-tek Chām tī î Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu, sī Tâi-pak Chia̍t-ūn Bûn-ô͘ Soàⁿ (Lāi-ô͘ Soàⁿ) ê chia̍t-ūn chhia-chām. Chām miâ lâi chū chhia-chām só͘-chāi lō͘ miâ Bûn-tek-lō͘.

Bûn-tek Chām