Bûn-ô͘ Sòaⁿ

(Tùi Bûn-ô͘ Soàⁿ choán--lâi)

Bûn-ô͘-sòaⁿ (Hàn-jī:文湖線,Eng-gí:Wenhu Line, iū- chheng 1-hō-sòaⁿ, lō͘-chōa tāi-piáu-sek sī chang-sek), sī Tâi-pak chia̍t-ūn êng-ūn ê lō͘-sòaⁿ, mā-sī Tâi-ôan siāng-chá khai-sí êng-ūn ê chia̍t-ūn lō͘-sòaⁿ, khé-iōng-î 1996 nî 3 go̍eh 28 ji̍t. Bûn-ô͘-sòaⁿ sè-hun sī Bûn-san-sòaⁿ (文山線, gôan-miâ sī Ba̍k-sa-sòaⁿ,Hàn-jī:木柵線), Lāi-ô͘-sòaⁿ(內湖線), í Tiong-san-kok-tiong-chām sī kài, che-chām í-lâm sī Bûn-san-sòaⁿ, í-pak sī Lāi-ô͘-sòaⁿ.

Bûn-ô͘ Sòaⁿ

INNOVIA APM 256-hêng lia̍t-chhia
Ki-pún chu-liāu
Chōng-hóng Êng-ūn-tiong
Êng-ūn tē-khu  Tâi-oân Tâi-pak-chhī
Khí-tiám
Chiong-tiám
Tōng-bu̍t-hn̂g
Lâm-káng Tián-lám-koán
Chhia-chām 24
Ho̍k-bū
Ho̍k-bū lūi-hêng Chia̍t-ūn
Hē-thóng Tâi-pak Chia̍t-ūn
Lō͘-sòaⁿ Bûn-san Soàⁿ
Lāi-ô͘ Soàⁿ
Êng-ūn tan-ūi Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si
Chhia-lióng ki-tē Ba̍k-sa ki-chhiúⁿ
Lāi-ô͘ ki-chhiúⁿ
Sú-iōng chhia-lióng 龐巴迪運輸INNOVIA APM 256型馬特拉VAL256型
Le̍k-sú
Ki-su̍t
Kúi-tō lūi-hêng Tē-hā kap ko-kè
Kúi-tō piau-chún 軌枕中心線間距1,880mm[lower-alpha 1]
Siōng-kài sió khiok-soàⁿ poàⁿ-kèng 30 m
Sok-tō͘ 70 km/h

Kán-kài

siu-kái

Siông-san-ki-tiûⁿ-chām se-chhek chiām-chìn Tiong-san-kok-tiong-chām kap chia í lâm, kap Kiàm-lâm-lō͘-chām í tang sī ko-kè lō͘-sòaⁿ; Kiàm-lâm-lō͘-chām kàu Siông-san-ki-tiûⁿ-chām sī tē-ē lō͘-sòaⁿ. Lō͘-sòaⁿ tang khí Lâm-káng Keng-bō͘-hn̂g-khu ê Lâm-káng Tián-lám-koán-chām, chhǹg-kòe Tiong-san Ko-sok-kong-lō͘ ê Se̍k-chí Ngó͘-kó͘ Ko-kè-kiô chìn-ji̍p Lāi-ô͘ hō͘ iân Khong-lêng-lō͘ (康寧路), Sêng-kong-lō͘ (成功路), Bûn-tek-lō͘ (文德路), Lāi-ô͘-lō͘ (內湖路), Pak-an-lō͘ (北安路) kàu Tāi-ti̍t, kàu lâm chhǹg-kòe Ke-lâng-hô kap Siông-san-ki-tiûⁿ hō͘, iân bîn-cho̍k-tang-lō͘ (民族東路) se-chhek, Ho̍k-heng-lâm-pak-lō͘ (復興南北路), Hô-pêng-tang-lō͘, Hok-chiu-san-sūi-tō (福州山隧道), Sin-hāi-lō͘, heng-liông-lō͘ (興隆路), Bān-hong-lō͘ (萬芳路), chiap-sòa chhǹg-kòe Kéng-bé-khe(景美溪), iân Sin-kong-lō͘(新光路) kàu chīn-bóe Tōng-bu̍t-hn̂g-chām, chôan-sòaⁿ chóng-tiúⁿ 25.7 kong-lí.

Bûn-ô͘-sòaⁿ chioh-tioh hêng-chhia khòng-chè tiong-sim thóng-it khòng-chè bô-jîn kà-sú ê sù-chat chhia-táu phian-cho͘Tian-liân Chhia ūn-hêng. Chāi-thâu chhái-iōng MatraVAL256 hē-thóng, chāi Bûn-ô͘-sòaⁿ heng-kiàn sî, í Canada Bombardier Ūn-su CITYFLO650 khòng-chè hē-thóng chìn-hêng chôan-sòaⁿ hoan-sin, pēng chhái-káng chit-kong-si ê INNOVIA APM 256 Hêng Tian-liân Chhia, khok-chhiong chit-sòaⁿ siāng ê hêng-chhia-cho͘ sò͘-liāng í in-èng lō͘-sòaⁿ ê iân-tiông.

Kū-miâ sī "Ba̍k-sa-Lāi-ô͘-sòaⁿ", Tâi-pak-chhī Chèng-hú chia̍t-ūn kang-têng-kio̍k(臺北市政府捷運工程局) kap Tâi-pak chia̍t-ūn kong-si(臺北捷運公司) chai 2009 nî 10 go̍eh 8 ji̍t, Ba̍k-sa-sòaⁿ kap Lāi-ô͘-sòaⁿ ha̍p-pèng sī "Bûn-san-Lāi-ô͘-sòaⁿ", kán-chheng sī "Bûn-ô͘-sòaⁿ".

Le̍k-sú

siu-kái

Ba̍k-sa Soàⁿ sî-kî

siu-kái

Ba̍k-sa Lāi-ô͘ Soàⁿ sî-kî

siu-kái

Bûn-ô͘ Soàⁿ

siu-kái

Êng-ūn sî-kan kap pan-kī

siu-kái
 • Êng-ūn sî-kan: 06:00 chì 24:00
 • Pêng-kin pan-kī
  • Pêng-siông-ji̍t (lé-pài-it chì lé-pài-gō͘)
   • Chiam-hong sî-toāⁿ (07:00 ~ 09:00, 16:00 ~ 19:00): tāi-io̍k 2 hun-cheng 30 bió.
   • Lī-hong sî-toāⁿ (09:00 ~ 16:00, 19:00 ~ 23:00): tāi-io̍k 4 hun-cheng.
   • 23:00 í-āu: tāi-io̍k 12 hun-cheng.
  • Ká-ji̍t (lé-pài-la̍k, lé-pài-ji̍t kap kok-tēng ká-ji̍t)
   • 6:00 ~ 23:00: tāi-io̍k 5 hun-cheng.
   • 23:00 í-āu: tāi-io̍k 12 hun-cheng.[1]

Chhia-chām

siu-kái
Soàⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Chang Soàⁿ
Lāi-ô͘-soàⁿ BR24 Lâm-káng Tián-lám-koán 南港展覽館 Taipei Nangang Exhibition Center     Pang-lâm Soàⁿ Lâm-káng-khu Tâi-pak-chhī
BR23 Lâm-káng Nńg-thé Hn̂g-khu 南港軟體園區 Nangang Software Park
BR22 Tang-ô͘ 東湖 Donghu     Bîn-seng Se̍k-chí Soàⁿ Lāi-ô͘-khu
BR21 Ô͘-chiu 葫洲 Huzhou
BR20 Tōa-ô͘ Kong-hn̂g 大湖公園 Dahu Park
BR19 Lāi-ô͘ 內湖 Neihu
BR18 Bûn-tek
(Phek-ô͘ Kong-hn̂g)
文德
(碧湖公園)
Wende
(Bihu Park)
BR17 Káng-kîⁿ 港墘 Gangqian
BR16 Se-ô͘
(Tek-bêng Kho-tāi)
西湖
(德明科大)
Xihu
(Takming University)
BR15 Kiàm-lâm-lō͘
(Bí-lē-hôa)
劍南路
(美麗華)
Jiannan Road
(Miramar)
    Khoân-chōng-soàⁿ Tiong-san-khu
BR14 Tāi-ti̍t
(Si̍t-chiān Tāi-ha̍k)
大直
(實踐大學)
Dazhi
(Shih Chien University)
BR13 Siông-san Ki-tiûⁿ 松山機場 Songshan Airport Siông-san-khu
BR12 Tiong-san Kok-tiong 中山國中 Zhongshan Junior High School Tiong-san-khu
Siông-san-khu
Bûn-san-sòaⁿ
BR11 Lâm-kiaⁿ Ho̍k-heng 南京復興 Nanjing Fuxing     Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ
BR10 Tiong-hàu Ho̍k-heng 忠孝復興 Zhongxiao Fuxing     Pang-lâm Soàⁿ Tāi-an-khu
BR09 Tāi-an 大安 Daan     Tām-chúi Sìn-gī Sòaⁿ
BR08 Kho-ki Tōa-lâu 科技大樓 Technology Building
BR07 La̍k-tiuⁿ-lê 六張犁 Liuzhangli     Khoân-chōng-soàⁿ Tāi-an-khu
Sìn-gī-khu
BR06 Lîn-kong 麟光 Linguang
BR05 Sin-hāi 辛亥 Xinhai Bûn-san-khu
BR04 Bān-hong Pēⁿ-īⁿ 萬芳醫院 Wanfang Hospital
BR03 Bān-hong Siā-khu 萬芳社區 Wanfang Community
BR02 Ba̍k-sa 木柵 Muzha
BR01 Tōng-bu̍t-hn̂g 動物園 Taipei Zoo     Khoân-chōng-soàⁿ
    Chhim-kheⁿ Soàⁿ
    Niau-khang Lám-chhia


Chham-khó

siu-kái
 1. "文湖線". 臺北大眾捷運股份有限公司. 2014-11-14. goân-loē-iông tī 2015-05-26 hőng khó͘-pih. 2014-11-14 khòaⁿ--ê. 


Ín-iōng chhò-gō͘: 使用群組名稱 "lower-alpha" 的 <ref> 標籤已存在,但查無對應的 <references group="lower-alpha"/> 標籤