Bān-hong Pīⁿ-īⁿ Chām

Tâi-oân Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu chia̍t-ūn Bûn-ô͘-sòaⁿ ê chhia-thâu
(Tùi Bān-hong Pēⁿ-īⁿ Chām choán--lâi)

Bān-hong Pīⁿ-īⁿ Chām (Hàn-jī: 萬芳病院站; Hôa-gí: 萬芳醫院站) tiám Tâi-oân Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu, sī Tâi-pak Chia̍t-ūn Bûn-ô͘ Soàⁿ (Ba̍k-sa Soàⁿ) ê chi̍t ê chia̍t-ūn-chām.

Bān-hong Pīⁿ-īⁿ Chām
萬芳病院站

Bān-hong Pīⁿ-īⁿ Chām gōa-koan (2009 nî 9--ge̍h)
Ki-pún chu-liāu
Só͘-chāi Heng-liông-lō͘ 3 Tōaⁿ 113 Hō
Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu
 Tâi-oân
Êng-ūn tan-ūi Tâi-pak Chia̍t-ūn
Lō͘-sòaⁿ  Bûn-ô͘ Sòaⁿ
Goe̍h-tâi Hōaⁿ-sek ge̍h-tâi
Tracks 2
Kiàn-tio̍k
Chhia-chām lūi-hêng ko-kè
Platform levels tē-siōng 4 chân
Disabled access Yes
Kî-thaⁿ chu-sìn
Chhia-chām tāi-bé BR04
(kang-têng pian-hō: BR10)
Bāng-chām www.metro.taipei
Le̍k-sú
Khai-thong 1996 nî 3 ge̍h 28
Sêng-kheh
Passengers [1] jîn-chhù(2016 nî 11 go̍eh)
Rank Tē miâ/Pang-bô͘:TRTS stations
Ho̍k-bū
Thâu-chêng chām Tâi-pak Chia̍t-ūn Ē chi̍t chām
Bān-hong Siā-khu
BR03
Bûn-ô͘-sòaⁿ Sin-hāi
BR05

1996 nî 3 ge̍h 28 hō, Ba̍k-sa Sòaⁿ chèng-sek thong-chhia, Bān-hong Pīⁿ-īⁿ Chām mā sûi khé-iōng.[2](p327)

Chhia-chām kò͘-chō

siu-kái
 
Bān-hong Pēⁿ-īⁿ Chām ê ge̍h-tâi.

Bān-hong Pīⁿ-īⁿ Chām sī ko-kè chhia-chām, chām-thè kap Bān-hong Pīⁿ-īⁿ kiōng-kò͘ (共構), ū 2 ê hōaⁿ-sek ge̍h-tâi, 1 ê chhut-ji̍p-kháu.

Lâu-chân

siu-kái
Tōe-siōng
4-lâu
Liân-thong-chân Ge̍h-tâi liân-lo̍k thian-kiô
Tōe-siōng
3-lâu
hōaⁿ-sek ge̍h-tâi, chiàⁿ-chhiú-pêng khui-mn̂g
It ge̍h-tâi   Bûn-ô͘ Sòaⁿ óng Lâm-káng Tián-lám-koán Chām

(BR05 Sin-hāi Chām)

Jī ge̍h-tâi    Bûn-ô͘ Sòaⁿ óng Tōng-bu̍t-hn̂g

(BR03 Bān-hong Siā-khu Chām)

hōaⁿ-sek ge̍h-tâi, chiàⁿ-chhiú-pêng khui-mn̂g
Tōa-thiaⁿ-chân

(chiap 2 ê ge̍h-tâi)

Tōa-thiaⁿ, chioh-mn̄g-chām, bōe-phiò-ki, giām-phiò-mn̂g, piān-só͘ (siu-hùi-khu lāi-té)
Tōe-bīn Chhoan-tn̂g-chân Chhut-ji̍p-kháu

Chhut-ji̍p-kháu

siu-kái
Chhut-ji̍p-kháu Siòng-phìⁿ Só͘-chāi
    Heng-liông-lō͘ 3 Tōaⁿ,

Bān-hong Pīⁿ-īⁿ

pī-chù:   ū tiān-thui |   ū tiān-lâu-thui

Chhia-chām hū-kūn

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. "17 臺北捷運各站旅運量". 臺北市政府交通局 首頁 > 業務資訊 > 統計資訊 > 交通統計月報 > 當期交通統計月報. 臺北市政府交通局. 2016-11. 2016-12-17 khòaⁿ--ê. 
  2. 徐榮崇 (2015-12). 續修臺北市志  卷五 交通志 捷運篇 (ēng Hôa-gí). 臺北市文獻委員會. ISBN 9789860469875. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-12-07. 2019-12-27 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái