Niau-khang Lám-chhia (Hàn-jī: 貓空纜車), mā ē-sái tha̍k-chòe Bâ-khang Lám-chhia, Niàu-khang Lám-chhia,[1][chù 1] kán-chheng Niau-lám (貓纜), sī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu ê lám-chhia hē-thóng.

Niau-khang Lám-chhia
Maokong Gondola


Niau-khang Lám-chhia
Biâu-su̍t
Bo̍k-chêng chōng-hóng Êng-ūn-tiong
Hē-thóng Tâi-pak Chia̍t-ūn
Ūi-tì Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Sin-kong-lō͘ 2 Tōaⁿ 8 Hō
Kok-ka  Tâi-oân
Chiong-tiám-chām Tōng-bu̍t-hn̂g
Niau-khang
Chhia-chām sò͘-liōng 4 ê lám-chhia-chām,
2 ê choán-kak-chām (bô chài-kheh)
Kiàn-chō-chiá Chhun-goân Êng-chō (春原營造)
Thong-chhia ji̍t-kî 2007 nî 7 goe̍h 4 ji̍t (2007-07-04)
Bāng-chām www.gondola.taipei
Êng-ūn
Ióng-iú-chiá Tâi-pak-chhī Chèng-hú
Êng-ūn-chiá Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si
No. of carriers 147
Carrier capacity 8 ê lâng
Po-lê chhia-siuⁿ 5 ê lâng)
Toaⁿ-chōa sî-kan 17 hun-cheng
技術特點
Kiàn-chō-siong Hoat-kok POMA kong-si [en]
Line length 4.03 kilometres (2.50 mi)
No. of support towers 34
Ūn-hêng sok-tō͘ 6 metres per second (19.7 ft/s)

Niau-lám ê lō͘-sòaⁿ ùi Tâi-pak-chhī-li̍p Tōng-bu̍t-hn̂g sai-pêng kàu Bâ-khang (Niau-khang) tē-khu, choân-tn̂g 4.03 kong-lí, tiong-tô͘ ū siat 4 ê chām. Niau-lám te̍k-pia̍t ê só͘-chāi sī Tâi-pak-chhī tē 1 tiâu koan-kong lám-chhia, mā sī choân Tâi-oân siōng tn̂g, koh tē 1 tiâu kiam kong-kiōng ūn-su sèng-chit ê lám-chhia. Sin ê kau-thong hong-sek tû-liáu ē-sái hō͘ lú-kheh ùi ko-khong him-sióng Bâ-khang tê-hn̂g ê kéng-sek, mā kî-thāi ē-sái pó-liû Bâ-khang ê sûn-chēng koh oân-chéng ê chū-jiân khoân-kéng.

Niau-lám ê pō͘-hūn tē-ki tī 2008 nî ê hong-thai kùi-chiat pī tô-khang, keng-iû ki-su kong-hōe ê kàm-tēng liáu-āu, jīm-tēng ū an-choân gî-lū, só͘-í bat ùi 2008 nî 10 goe̍h 1 hō ē-po͘ 3 tiám thêng-sú, it-ti̍t kàu 2010 nî 3 goe̍h 30 hō chiah-koh hoe-ho̍k chèng-siông ê êng-ūn. Tī thêng-sú kî-kan ū sin cheng-siat Bâ-khang Lám-chhia Ho̍k-bū Tiong-sim.

Chhia-chām

siu-kái
Pian-hō Miâ-chheng Kau-hōe Hêng-sek Só͘-chāi
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Niau-khang Lám-chhia[2]
1 Tōng-bu̍t-hn̂g 動物園 Taipei Zoo     Bûn-ô͘ Sòaⁿ
    Khoân-chōng-sòaⁿ (Lâm-khoân-tōaⁿ)
    Chhim-khiⁿ Khin-thih[chù 2]
Ko-kè Tâi
pak
chhī
Bûn
san
khu
Bûn-ô͘ Soàⁿ Tōng-bu̍t-hn̂g Chām sai-lâm-hong tāi-iok 350 kong-chhioh.
Choán-kak 1 轉角1 Angle Station 1
2 Tōng-bu̍t-hn̂g Lâm 動物園南 Taipei Zoo South Tī tōng-bu̍t-hn̂g lâm-pêng làm-tē seng-thài-tî ê thâu-chêng, ē-sái ji̍p-khì tōng-bu̍t-hn̂g.
Choán-kak 2 轉角2 Angle Station 2
3 Chí-lâm-kiong 指南宮 Zhinan Temple Tī Chí-lâm-kiong āu-soaⁿ thêng-chhia-tiûⁿ.
4 Niau-khang 貓空 Maokong Tī tê-chng ê tiong-sim.

Pī-chù

siu-kái
  1. Chhiáⁿ khòaⁿ tiâu-bok “Bâ-khang” ê kái-soeh.
  2. Lóng sī chām-gōa pôaⁿ-chhia.

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. 中華民國教育部. "教育部以本土語言標注臺灣地名計畫" (ēng Hôa-gí). Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2023-08-11. 2024-05-11 khòaⁿ--ê. 語源可能源自「抓(jiàu/liàu)空」 
  2. 車站資訊 Archived 2021-12-01 at the Wayback Machine..貓空纜車.2020-04-29