khì-siōng-ha̍k hong-thai (風颱) chèng-sek ê iōng-gí sī jia̍t-tài khì-soân (熱帶氣旋, tropical cyclone). Che sī 1 khoán tī jia̍t-tài hêng-sêng ê kē khì-ap hē-thóng. Hong-thai bē tī chhiah-tō hū-kīn chhut-hiān, mā bē tùi lio̍k-tē khai-sí; kiàn-nā teng-lio̍k, hong-thai ē kín jio̍k-hòa. Hong-thai tòa lâi hong-pok. I ê hong óa tē-kiû ê piáu-bīn chn̂g, tī pak-poàⁿ-kiû sī hoán-sî-cheng hong-hiòng ká, tī lâm-poàⁿ-kiû sī tòe sî-cheng hong-hiòng ká.

Meranti Hong-thai sàu tio̍h pak Tâi-oân, 2016

Hong-thai ê hun-lūiSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Chām-gōa liân-kiatSiu-kái