Bū-siā sū-kiāⁿ (霧社事件) sī Tâi-oânJi̍t-pún sî-tāi tiong-kî ê 1930 nî hoat-seng ê goân-chū-bîn bú-chong khí-gī sū-kiāⁿ. Po̍k-hoat ê tē-tiàm tī-leh chit-má ê Lâm-tâu-koān Jîn-ài-hiong. Sū-kiāⁿ ê khí-in sī Seediq-cho̍k goân-chū-bîn put-boán Chòng-tok-hú tn̂g-kî í-lâi ê po̍k-chèng, iû thâu-lâng Mona Rudo su̍t-niá kok pō͘-lo̍h liân-ha̍p khí-sū, kong-kek iû Ji̍t-pún-lâng kiàn-li̍p ê iūⁿ-pán chū-lo̍h Bū-siā, thàn Bū-siā kong-ha̍k-hāu kí-hêng ūn-tōng-hōe sî thâi-sí chē-chē Ji̍t-pún-lâng. Sū-hoat liáu-āu, Ji̍t-pún hong-bīn má-siōng tiàu-chi̍p kun-tūi kap kéng-chhat, ēng hui-hêng-kim soaⁿ-phàu, to̍k-khì téng-téng bú-khì kiông-le̍k tìn-ap. Chòe-āu, Mona Rudo chū-sat, chham-ú hêng-tōng ê pō͘-lo̍h cho-gū bia̍t-cho̍k, chē-chē cho̍k-jîn chi̍p-thé tiàu-tāu, chhun-ê î-seng-chiá pī Ji̍t-pún-lâng soá khì Chhoan-tiong-tó chi̍p-tiong koán-lí. Chit pái ê sū-kiāⁿ gông-gia̍h tio̍h Ji̍t-pún chèng-hú kap kok-chè siā-hōe, tî-liáu Tâi-oân Chóng-tok-hú ê lí-hoan chèng-chhek cho-gū tio̍h tiōng-tāi thiáu-chiàn, mā chō-sêng hit-tang-chūn ê chóng-tok Isizuka Eizô lī-chit.

1930 nî ê Bū-siā