BBCTāi-eng Hòng-sàng Kong-si (British Broadcasting Corporation) ê Eng-gí kán-lio̍k. BBC sī Liân-ha̍p Ông-kok ê kong-ka hòng-sàng tan-ūi, chóng-pō͘ tī London. In mā sī thong sè-kài siāng toā ê hòng-sàng-chiá, tī chin choē só͘-chāi lóng ū kóng-pò tiān-tâi ia̍h tiān-sī-tâi.