BBC FourEng-kok BBC ê chi̍t ê tiān-sī pîn-tō.

BBC Four ê phiau-chì
Che sī chi̍t phiⁿ kap Tiān-sī siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.