BBC Sport (2022).svg

BBC SportEng-kok BBC kî-hā ê thé-io̍k chiat-bo̍k chè-chok pō͘-bûn.

HD Television.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap Tiān-sī siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.