BSDBerkeley Nńg-thé Hoat-pò͘ (eng. Berkeley Software Distribution) ê Eng-gí kán-lio̍k, sī chi̍t khoán Unix chok-gia̍p hē-thóng, khai-hoat-chiá sī Berkeley California Tāi-ha̍k ê Tiān-náu Hē-thóng Gián-kiù Cho͘ (Computer Systems Research Group).

BSD
Developer Computer Systems Research Group
Written in C
OS family Unix
Working state Discontinued
Source model Originally source-available, later open-source
Initial release 1978 nî 3 goe̍h 9 ji̍t;​ 46 nî í-chêng​ (1978-03-09)
Final release 4.4-Lite2 / 1995 nî 6 goe̍h;​ 28 nî í-chêng​ (1995-06)
Available in English
Platforms PDP-11, VAX, Intel 80386
Kernel type Monolithic
Userland BSD
Default
user interface
Unix shell
License BSD

Tsham-khó bûn-hiàn siu-kái

Guā-pōo liân-kiat siu-kái