Boa̍t-hat (靺鞨) sī Tiong-kok kó͘-chá tang-pak tē-khu ê chi̍t ê bîn-cho̍k; tī Tiong-kok lâm-pak-tiâu chìn-chêng hō-chò Bu̍t-kiat. Boa̍t-hat ê chú-thé pō͘-lo̍k Siok-boa̍t Boa̍t-hatTông-tiâu sî-tāi kiàn-li̍p Pu̍t-hái-kok.

Siong-koan siu-kái