Pu̍t-hái-kok (渤海國) sī tī chú-āu 698 nî kàu 926 nî, í Boa̍t-hat chò chú-thé bîn-cho̍k, iân-si̍p Siok-sīn ê bîn-cho̍k ki-chhó͘ só͘ kiàn-li̍p ê kun-chú-chè koh to-bîn-cho̍k ê kok-ka chèng-khoân. Pu̍t-hái-kok ê kiàn-kok-chiá sī Tāi Chó͘-êng.

Pu̍t-hái-kok ê pán-tô͘ (chí-sek)

Le̍k-tāi ê ông

siu-kái