Tāi Siong-lîn (Hàn-jī: 大嵩璘), Pu̍t-hái Khong-ông (渤海康王), sī Pu̍t-hái-kok ê tē-6 tāi kun-chú; tī 794 nî kàu 809 nî chāi-ūi; nî-hō Chèng-le̍k (正歷).