Bok Tàn (hàn-jī: 穆旦; 1918 nî - 1977 nî) , goân-miâ Chhâ-liông Cheng, chhut-siⁿ tī Thian-chin, chó͘-che̍k chiat-kang hái lêng, kap kim iông sī tâng-chi̍t-keng-cho̍k. i sī tiong-kok chhut-miâ si-jîn kap hoan-e̍k ka. thian-chin lâm-khai tiong-o̍h tha̍k-chheh sî, i khai-sí si-koa chhòng-chok. 1935 nî chìn-ji̍p chheng-hoâ-tāi-ha̍k, seng ji̍p tē ha̍k-hē liáu-āu tńg goā-bûn-hē. khòng-chiàn po̍k-hoat liáu-āu tī sai-lâm liân-toā kiû-ha̍k, 1940 nî tùi chheng-hoâ-tāi-ha̍k goā-bûn-hē pit-gia̍p, liáu-āu chok-ûi chiông-kun hoan-e̍k chham-ka tiong-kok oán-cheng kun hù bián-tiān chiân-soàⁿ. Khòng-chiàn sèng-lī liáu-āu chū-hùi liû-ha̍k bí-kok, he̍k chi-ka-ko-tāi-ha̍k eng-kok bûn-ha̍k se̍k-sū. 1951 nî liáu-āu tńg lâi-kàu tāi-lio̍k, nā thian-chin lâm-khai tāi-ha̍k goā-bûn-hē hù-kàu-siū. 1958 nî pī chí-ûi le̍k-sú hoán kek-bēng, tiāu tô͘-su-koán kap sé-seng-khu tông, chêng-āu a̍p-to nî siūⁿ-tio̍h koán-chè, phoe-phoàⁿ, lô ke, thêng-chí si-koa chhòng-chok, kian-chhî hoan-e̍k. 1975 nî khoe-ho̍k si-koa chhòng-chok, it-kú chhòng-chok liáu tì-hūi chi koa , thêng-tiān chi-āu , tang tán kūn-30-chhiú chok-phín. 1976 nî 3-ge̍h-31-li̍t-iū thúi kó͘ kut kńg-chi̍h-tn̄g. 1977 nî 2-ge̍h-26-ji̍t chhun chat kî-kan, bo̍k-taⁿ tī lêng-sîn sim-chōng-pīⁿ tu̍t-hoat óng-seng, hióng-liân 59-hoè. 1979 nî he̍k pêng-hoán.

I chok-ûi si-jîn sî, sú-iōng bo̍k-taⁿ ê pit-miâ, i ê si-koa chàn-bí , si peh-chhiú ū chin toā éng-hióng. tùi tī bo̍k-taⁿ si-koa te̍k-tiám, kong-jīn ê ū-án-ne kúi tiâu: ì-siōng sin-éng sin-kî; gí-giân te̍k-tiám sin-éng, kū chhiūⁿ kap thiu-siōng siòng kiat-ha̍p; iông-ji̍p se-hong si-koa gí-giân te̍k-tiám. bo̍k-taⁿ sī káu ia̍p si phài sêng-oân chi-chi̍t.

Chok-ûi hoan-e̍k ka, i ê miâ-siaⁿ kap chok-ûi si-jîn kâng-khoán kóng ûi-jîn chai. I hoan-e̍k ê Tông Hông pī Piān Chi-lîm chheng-choè 'tiong-kok e̍k si kiâⁿ-hiòng sêng-liân ê piau-chì chi-it' .