Brahmagupta (Hoân-gí: ब्रह्मगुप्त; 598 nî  – 668 nî ), Hàn-bûn hoan-e̍k chò Pô-lô-mô͘-ki̍p-to (婆羅摩笈多), sī chi̍t ūi Ìn-tō͘ ê sò͘-ha̍k-ka kiam thian-bûn-ha̍k-ka. Brahmagupta sī thâu chi̍t ūi thê-chhut 0 ê kè-sǹg ê sò͘-ha̍k-ka. Hām kî-thaⁿ Ìn-tō͘ ê chē-chē sò͘-ha̍k-ka kāng-khoán, Brahmagupta kā bûn-jī pian-pâi chò tn̂g-ko-îⁿ-hêng, chòe-āu chiâⁿ-chò khoân-chōng ê koa-si. M̄-koh in-ūi bô thê-chhut chèng-bêng, só͘-í m̄ chai-iáⁿ i sī án-chóaⁿ thui-tō chhut-lâi ê.

Brahmagupta