Brooklyn-kip sûn-iûⁿ-lām

Brooklyn-kip sûn-iûⁿ-lām (Eng-bûn: Brooklyn-class cruiser) sī Bí-kok hái-kuntē-jī-chhù sè-kài tāi-chiàn kî-kan khí-chō ê chi̍t khoán kheng sûn-iûⁿ-lām; lóng-chóng 18 chiah.

Brooklyn-kip sûn-iûⁿ-lām CL-40
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.