Byeloye Hái (Eng-gí: White Sea; Lō͘-se-a-gí: Бе́лое мо́ре; Suomi-gí: Vienanmeri, ì-sù sī pe̍h-sek ê hái) ia̍h hō-chò Chôa-hái/chôa-oân (蛇海/蛇灣, Lō͘-se-a-gí: Залив змей)[1], sī chi̍t-phìⁿ ūi-tī Lō͘-se-a pak-pêng Pak-ke̍k-iûⁿ kap Barents Hái ê iân-hái. Mā-sī Lō͘-se-a Karelia Kiōng-hô-kok Karelia-cho̍k ê kò͘-hiong.

White Sea map.png

Chham-khóSiu-kái

Chù-káiSiu-kái

  1. «Northern Scandinavia during the Middle Ages», part of «In honorem Evert Baudou» (1985), Sven Lundkvist

Gōa-pō· liân-kiatSiu-kái