CD (Compact Disc) sī 1 chióng ēng lâi té sò͘-ūi chu-liāu ê kng-ha̍k tia̍p-phìⁿ (optic disc), thâu-khí-seng hoat-bêng lâi té sò͘-ūi-hoà siaⁿ-im. CD tī 1982 nî nî-té chiūⁿ-chhī, kàu kah 2007 nî iû-goân sī siang-gia̍p lio̍k-im ēng--ê piau-chún mûi-thé (medium). CD ki-su̍t āu--lâi èng-iōng tī kî-thaⁿ khoán-sek ê chu-liāu, chiâⁿ chò 1 chióng khǹg chu-liāu ê siat-pī, hō chò CD-ROM; soà--lo̍h, koh ū ē-tit-thang lio̍k--ê, pun lio̍k 1 piàn ê CD-R kap ē-tàng têng-hok lio̍k ê CD-RW 2 chióng. 2007 nî ê kò-jîn tiān-náu sán-gia̍p iû-goân chin chia̍p ēng CD-ROM kap CD-R/RW. 2004 nî lâi kóng, CD tàu-tàu--khí-lâi lóng-chóng 1 tang bē 300-ek tè CD.