Cape Canaveral

Pún bûn-chiong kài-siāu kui-ê tē-hng, nā tong-tē chi̍t-ê siâⁿ-chhī, khòaⁿ Cape Canaveral (Florida).

Cape Canaveral, he̍k-chiá kóng Canaveral Hái-kak, ūi tī leh Bí-kok Florida ê Brevard Kūn, sī óa tī Tāi-se-iûⁿ hái-hōaⁿ ê hái-kak kiam sì-ûi tē-khu.