Castella (カステラ kasutera) sī Ji̍t-pún ê chi̍t khoán ke-nn̄g-ko, tùi Nagasaki hoat-tián chhut--lâi, thoân-thóng ê khoán-sek sī chng-á hêng, téng-bīn kap ē-té pêng lóng hang chhut chi̍t têng ka-pi-sek.

Kasutera.

Chit khoán ke-nn̄g-ko tī Tâi-oân mā chin phó͘-phiàn.