Castilla kap León (Castilla y León) sī Se-pan-gâ sai-pak-pō͘ ê chū-tī siā-lí (comunidad autónoma), sī Se-pan-gâ bīn-chek siāng siāng tōa ê kâng lūi hêng-chèng-khu.