Cháu-toh (走桌) sī hū-chek teh si̍t-tn̂g kap pn̄g-thiaⁿ goā-tiûⁿ chip-hêng ho̍k-bū khang-khòe ê sin-lô. Cháu-toh--ê thong-siông lóng ē chhēng chè-ho̍k. Wi fi

Cháu-toh--ê