Kim-hiông

(Tùi Châi-bū choán--lâi)

Kim-iông (kim-hiông), mā ū kóng châi-chèng ia̍h châi-bū, sī chhú-lí ia̍h gián-kiù chîⁿ ê thàn-chhú kap hun-phòe, jî-chhiáⁿ khó-lū hong-hiám kap sî-kan ê éng-hióng.