Chéng-liû (腫瘤; Eng: tumor) sī sè-pau ê ī-siông pēⁿ-piàn. Chit-khoán pēⁿ-piàn tì-sú pō͘-hūn sè-pau ê cheng-seng sit-khì khòng-chè. Chéng-liû it-poaⁿ ē-tàng khu-hun chò liông-sèng chéng-liû kap ok-sèng chéng-liû.