Liông-sèng chéng-liû

Liông-sèng chéng-liû (良性腫瘤) sī chi̍t chióng chéng-liû, hām ok-sèng chéng-liû khu-pia̍t. Liông-sèng chéng-liû ê cheng-seng sok-tō͘ khoaⁿ-bān, piáu-bīn khah kng-ku̍t.