Chìn-hòa seng-bu̍t-ha̍k

Chìn-hoà seng-bu̍t-ha̍k (Eng-gí: evolutionary biology) sī seng-bu̍t-ha̍k lāi-bīn thàm-thó kok chéng seng-bu̍t chi kan chhin-goân koan-hē kap chha-piat ê chi̍t mn̂g ha̍k-būn.