Chín-só͘ (診所), mā hō-chò i-seng-koán (醫生館), sī kui-bô͘ pí pēⁿ-īⁿ sè ê i-liâu ki-kò͘, thong-siông kan-na ū mn̂g-chín ho̍k-bū kap io̍h-pâng. I-seng chū-hêng khai-gia̍p ê sió-hêng pēⁿ-īⁿ it-poaⁿ tiō hō-chò chín-só͘.

Bí-kok New York ê chi̍t keng chín-só͘