Pēⁿ-īⁿ (病院) sī chi̍t khoán kiān-khong chiàu-kò͘ ki-koan, thê-kiong chiam-tùi tī-liâu hoān-chiá só͘ su-iàu ê choan-gia̍p i-ha̍k kap khàn-hō͘ jîn-oân kiam i-ha̍k chong-pī.

Pēⁿ-īⁿ