Hoān-chiá sī chiap-siū kiān-khong chiàu-kò͘ ho̍k-bū ê lâng. Lāi-bīn pau-koat siong-chiá kap pēⁿ-lâng.

Guā-pōo liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Patients

Khì Wiktionary chhâ
Hoān-chiá chit ê sû.

Hospital articles [en]