PubMed Central (PMC) sī tsi̍t-ê bián-huì ê sòo-uī tôo-su-kuán, sòo-kì-khòo hām bûn-tóng-khóo, iōng-teh tsûn-tòng í-king teh sing-bu̍t i-ha̍k [en] hām sèñ-miā kho-ha̍k kî-khan tíng-kuân huat-piáu ê khai-hòng kia̍t-tshú [en] ha̍k-su̍t lūn-bûn. PubMed Central sī-iû bí-kok kok-ka sing-bu̍t ki-su̍t sìn-sit tiong-sim [en] sóo khai-huat--ê.[1]

PubMed Central
Producer Bí-kok kok-ka i-ha̍k tôo-su-kuán [en] (Bí-kok)
History 2000 kàu bo̍k-tsên
Access
Cost Bén-huì
Coverage
Disciplines I-ha̍k
Record depth Tsí-ín, tsai-iau & tsuân-bûn
Format coverage Kî-khan bûn-tsiuñ
No. of records 9,700,000 Edit this on Wikidata
Links
Website https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
Title list(s) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/

PubMed Central kah PubMed bô-kâng.[2] PubMed Central sī tsi̍t-ê bián-huì ê lūn-bûn sòo-kì-khòo, jīm-hô jî lóng ē-tàng thong-kuè bāng-lōo liû-lám-khì, uì jīm-hô sóo-tsai hóng-mn̄g PubMed Central hām ua̍t-to̍k lūn-bûn tsuân-bûn. Sio-tuì-huán PubMed kan-na thê-kiong sing-bu̍t i-ha̍k [en] líng-i̍k ê lūn-bûn in-bûn hām tsai-iau; lūn-bûn tsuân-bûn pīng bô-teh PubMed tíng-kuân. Ū su-iàu tsuân-bûn ê iōng-tsiá, tō su-iàu teh PubMed í-guā ê siong-kuan khǹg lūn-bûn ê sóo-tsai khì tit-tshú lūn-bûn ê tsuân-bûn. Lî-tshiáñ teh tsia-ê sóo-tsai mā-ū khó-lîng hù-huì tsiah ē-tàng ua̍t-lám.

Tsù-kái siu-kái

  1. Beck, Jeff (2010). "Report from the Field: PubMed Central, an XML-based Archive of Life Sciences Journal Articles". Proceedings of the International Symposium on XML for the Long Haul: Issues in the Long-term Preservation of XML. 6. doi:10.4242/BalisageVol6.Beck01. ISBN 978-1-935958-02-4. 
  2. "MEDLINE, PubMed, and PMC (PubMed Central): How are they different?". www.nlm.nih.gov. 9 September 2019. 

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái