Chù-siā sī lī-ēng siā-tâng kā io̍h-che chù ji̍p sin-thé ê ki-su̍t, sī pēⁿ-chèng tī-liāu kap ū-hông chiap-chèng ê hong-sek chi̍t khoán.