Chú-chhî-jîn (主持人) sī tiûⁿ-só͘, chiat-bo̍k, kap gî-sek téng-téng ê chú-chhî-chiá, sī choan-bûn hū-chek tāi-chì chìn-tō͘ kap khì-hun ê hū-chek-jîn.

Chú-chhî-jîn