Chū-jiân-jîn (自然人) sī siong-tùi hoat-jîn ê chi̍t ê hoat-lu̍t iōng-gí kiam kài-liām. Múi chi̍t ê seng-bu̍t-ha̍k siōng ê kò-jîn lóng sī chū-jiân-jîn. Kan-na chu-jian-jîn chiah ū ki-pún jîn-koân. Ū chi̍t-kóa koân-lī, chhan-chhiūⁿ soán-kí-koân, iā chí-ū chū-jiân-jîn chiah ū chu-keh hiáng-iú. Tī hoat-lu̍t siōng, chū-jiân-jîn ū koân-lī lêng-le̍k, tiō sī tī hoat-lu̍t siōng hiáng-siū koân-lī, mā hū-tam gī-bū.