Chūn-thâu (拵頭; Eng-bûn: valve) sī khòng-chè liû-tōng liû-thé kài-chit ê liû-liōng, hong-hiòng, ap-le̍k, un-tō͘ téng-téng ê ki-hâi chong-tì. Chūn-thâu sī kńg-lō͘ su-sàng siōng ki-pún ê lêng-kiāⁿ. Chūn-thâu tī ki-su̍t hām phòng-phuh kāng-khoán, tiāⁿ-tiāⁿ chò-ûi chi̍t-ê tan-to̍k ê lūi-pia̍t lâi thó-lūn.

Chúi-chūn-thâu