Cheng-sîn-i-ha̍k (Eng-gí: psychiatry) sī i-ha̍k ê chi̍t kho, choan-bûn tui sim-lí-chi̍t-hoân (Eng-gí: mental disorders) chò chín-toàn, ū-hông, ián-kiù kap tī-liâu. Sim-lí-chi̍t-hoân chē-chē bô-kâng ê sek-èng chiòng-gāi, pau-hâm chêng-sū, hêng-ûi, jīn-ti, kap ti-kak. Kap sim-lí-ha̍k chham sîn-keng-ha̍k koan-hē chin bā.