Chhái-phiò (彩票), mā hō-chò chhái-koàn (彩券) ia̍h-sī thian-châi-phiò (天財票), sī poa̍h-kiáu ê chi̍t-chióng iû-hì.

Ji̍t-pún ê chhái-phiò tâu-chù chām.