Chháu-meh-á

Chháu-meh-á (hàn-jī: 草蜢仔), mā hō-chò chháu-meh, chháu-mé, chháu-mih, chháu-nih, sī chi̍t-khoán thâng-á; chiong-su kah chháu-meh-kong mā tiāⁿ-tiāⁿ hō-chò chháu-meh-á.

Young grasshopper on grass stalk02.jpg