Chiong-su (hàn-jī: 螽蟴), mā hō-chò tn̂g-kak chháu-meh (長角草蜢), sī chi̍t-khoán thâng-á, i kah chháu-meh-á chin sio-siâng, m̄-koh chiong-su ê chhio̍k-kak khah tn̂g.

Tettigonia viridissima AB.jpg